Referencie

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Projekty pozemkových úprav
Ministerstvo vnútra SR - Vyhotovovanie geometrických plánov na Slovensko - Ukrajinskej hranici.
DZ - Slovenský pozemkový fond - Vyhotovovanie geometrických plánov k reštitúciám a vytyčovanie hraníc pozemkov
Mesto SOBRANCE - Geometrické plány, polohopisné a výškopisné zamerania a ostatné geodetické práce.
Okres Sobrance: Baškovce, Koňuš, Hlivištia, Horňa, Tibava, Porostov...
Okres Michalovce: Okr.MI : Laškovce, Moravany, Pozdišovce...
Plynroz a.s.
Architekti: Ing. arch. Viera Bumberová , Ing. arch. Radostav Harbuľák