Služby

1. Geometrické plány:
 • zameranie stavby ku kolaudácii
 • rozdelenie pozemku za účelom prevod nehnuteľností
 • vecné bremeno
 • neidentické pozemky
 • majetkoprávne vysporiadanie

Inžinierska geodézia

 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • vytýčenie stavebných objektov
 • kontrolne zameranie objektov
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • tvorba účelových máp
 • meranie a tvorba digitálnych máp závodov
 • polohopisné a výškopisné zameranie doplnené o stav KN
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • porealizačné zameranie stavby
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • digitálny model terénu
 • technická nivelácia
 • meranie posunov a zosuvov
 • deformačné merania
 • žeriavové dráhy
 • účelová mapa závodu
2. Vytýčenie hraníc pozemkov

Kataster nehnuteľností

 • geometrické plány na majetkoprávne usporiadanie
 • geometrické plány na oddelenie pozemku
 • geometrické plány na kolaudáciu
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • geometrické plány na zriadenie vecné bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafické identifikácia E-KN, C-KN a skutkového stavu v teréne
 • vytýčenie hraníc pozemkov

Realitná činnosť

 • zistenie vlastníkov nehnuteľností a ich predbežné oslovenie
 • analýza vlastníckych vzťahov v určenej lokalite
 • výkupové elaboráty
 • príprava podkladov pre zmluvy k prevodu nehnuteľností
 • spracovanie zmlúv k prevodu nehnuteľností
 • podanie návrhu na vklad ko katastra nehnuteľností
3. Poradenstvo

Ostatné geodetické práce

 • Zameranie terénu pre projektantov
  1. Účelové mapy
   *.DWG, DGN, DXF, polohopis, výškopis, profily, rezy...
 • určenie PBPP pomocou GPS aj s transformáciou do S-JTSK
 • vektorizácia a digitalizácia katastrálných máp a iných mapových podkladov
 • ROEP
 • Projektovanie pozemkových úprav - kompletné spracovanie dokumentácie
 • zameranie a tvorba mapy cintorínov

Iné práce

 • veľkoformátová tlač /plotrovanie/ do formátu AO roll
 • zabezpečenie vyjadrení o inžinierskych sieťach od ich správcov
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • činnosť Autorizovaného geodeta